இலங்கையின் நடுமத்தி எங்கே உள்ளதுஇலங்கையின் நடுமத்தி எங்கே உள்ளது தெரியுமா? அனைவரும் கண்டி என்பார்கள்.

ஆனால் உண்மையில் அது கண்டி உன்னஸ்கிரிய வீதியில் மலைப்பாங்கான பகுதியில் உள்ளது. அம்மத்தியை என்றோ நாட்டை ஆண்ட வெள்ளைக்காரர் கல்நட்டு தெரியப்படுத்திச் சென்றுள்ளனர். ஆனால் அது பற்றிப் பலருக்குத் தெரியாது. அக்கல்லின் தோற்றமே இது.

இதனை இன்றும் பார்க்கலாம்.

No comments: