அடடே......

காகிதத்தில்
வரைந்ததை
ரப்பர் கொண்டு
அழிக்கலாம்
சரி,
மனதில்
வரைந்த
அவளை
எதனைக் கொண்டு
அழிக்கலாம்?

No comments: