8808 இல் 8 மணி 08 நிமிடத்தில் 8 இறாத்தல் 8 அவுன்ஸில் 2 குழந்தைகள்

8808 இல் 8மணி 08 நிமிடத்தில் இரு குழந்தைகள் பிறந்துள்ளன. அமெரிக்காவின் அயோவா,மின்னே சொட்டா ஆகிய அருகருகேயுள்ள மாநிலங்களில் இந்த இரு குழந்தைகளும் பிறந்திருக்கின்றன.
நெய்லி ஜோ ஹொவர்,ஸாண்டர் கோய் நினிக்கர் ஆகிய இரு குழந்தைகள் 8 இறாத்தல் 8 அவுன்ஸ் எடையுடன் பிறந்திருக்கின்றன.

ஸாண்டர் அவரின் தாய்வழி பாட்டன்,பாட்டிக்கு எட்டாவது பேரப் பிள்ளையாவார். ஜோ ஹொவர் பிறந்த மின்னே சொட்டா லேக்ரீயன் ஆஸ்பத்திரியின் ஊழியர்கள் இக்குழந்தை பிறந்த நேரத்தில் லொத்தர் சீட்டுகளை வாங்கினார்கள்.

இதேவேளை, ஸாண்டரின் தந்தையார் சாட் ரினிக்கர் கூறுகையில், 8 தனக்கு முன்னர் அதிர்ஷ்டமற்ற எண்ணாகும்.ஆனால், இப்போது லொத்தர் சீட்டை வாங்க தான் யோசிப்பதாக அவர் கூறியுள்ளார்

No comments: