478 காரட் வைரம்

தென் ஆப்பிரிக்காவை போலவே இங்கு ஏராள மான தங்கம், வைர சுரங் கங்கள் உள்ளன. இங்குள்ள வெட்செங் பகுதியில் உள்ள சுரங்கத்தில் அபூர்வ வைரக் கல் வெட்டி எடுத்திருக் கிறார்கள். உலகிலேயே பெரிய வைர கற்களில் இதுவும் ஒன்று.இந்த வைரக்கல் 478 காரட். இன்னும் இந்த வைரக்கல் பட்டை தீட்டப்படவில்லை.

இந்தியாவில் இருந்து இங்கிலாந்துக்கு கொண்டு செல்லப்பட்ட 105 காரட் கோகினூர் வைரத்தை விட இது மிகவும் பெரியது.ஆப்பரினாஸ் 3106 காரட் வைரக்கல் கடந்த 1905 வெட்டி எடுக்கப்பட்டது. மிகப் பெரிய வைரக்கற்களில் அது முதல் இடத்தை பிடித்தது. இப்போது லிசோ தோவில் வெட்டி எடுக்கப் பட்ட வைக்கல் இந்த வரிசையில் 20-வது இடத்தை பிடித்துள்ளது.

No comments: