கூகிளின் மொழி பெயர்ப்பான்......!

கூகிள் நிறுவனம் தனது புதிய மொழிபெயர்ப்பு கருவியை வெளியிட்டுள்ளது. நீங்கள் முதலில் பயன்படுத்திய கூகிள் தட்டச்சு முறையை விட இது என்னும் பல விடயங்களை உள்ளடக்கியுள்ளது. இக்கருவியின் முலம் நாம் எமது விரும்பிய மொழியிலிருந்து விரும்பிய மொழிக்கு எமக்கு தேவையான தகவல்களை மொழிபெயர்த்துக் கொள்ளலாம். குறிப்பாக எமது வாசகர்கள் ஆங்கிலத்திலிருந்து தமிழிற்கும் தமிழிலிருந்து ஆங்கிலத்திற்கும் மொசிபெயர்த்துக் கொள்ளலாம்.

No comments: